เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพนม วรินธร