เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โดยท่าน ผอ.มนูญ ศรีสนาม และคณะครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาทางไกลผ่านระบบ DLTV โดยคณะแต่ละสายชั้นได้นำใบความรู้ไปมอบให้นักเรียนทุกคน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓