Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

ข้อมูลทั่วไป

มาร์ชเมืองสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม

       เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โดยท่าน ผอ.มนูญ ศรีสนาม และคณะครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาทางไกลผ่านระบบ DLTV โดยคณะแต่ละสายชั้นได้นำใบความรู้ไปมอบให้นักเรียนทุกคน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓