ข้อมูลทั่วไป

มาร์ชเมืองสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 อาศัยศาลาวัดเหนือเป็นสถานศึกษา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
พ.ศ. 2456 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อ “โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล”

พ.ศ. 2465 ทางรัฐบาลได้ลดฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล
พ.ศ. 2474 ทางราชการได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นหนึ่งหลัง คือ อาคาร 1 หลังปัจจุบันนี้ ในปีเดียวกันนี้ได้ยุบโรงเรียนประชาบาล 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเหนือ โรงเรียนวัดกลาง และโรงเรียนวัดท่าแขก (วัดเจริญราษฎร์) รวมเป็นโรงเรียนเดียวกันชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลสระคู 1” (ประจำอำเภอสุวรรณภูมิ) เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2474 ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อีกต่อมาหนึ่งปีได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 8 คน นักเรียน 354 คน
พ.ศ. 2497 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ”

ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ.2510

พ.ศ. 2515 ได้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การเลื่อนชั้นโดยไม่ต้องสอบ
พ.ศ. 2521 ได้รับเงินให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
พ.ศ. 2525 ได้เปิดเรียนชั้นเด็กเล็กนำร่อง จำนวน 1 ห้องเรียน
พ.ศ. 2527 ได้เปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก จำนวน 2 ห้อง
พ.ศ. 2528 ได้เปิดเรียนชั้นเด็กเล็กเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น 3 ห้องเรียน และในปีเดียวกันนี้ได้เป็นที่ตั้ง “ศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนสระคู” และ “สำนักงานกลุ่มโรงเรียนสระคู”
พ.ศ. 2532 ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้ง “ศูนย์พัฒนาการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา”
พ.ศ. 2538 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 3 ห้องเรียน
พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ” เป็น “โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ” และได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา”
พ.ศ. 2541 ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต”
พ.ศ. 2542 ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล” (โรงเรียนอนุบาลของอำเภอสุวรรณภูมิ)
พ.ศ. 2547 ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ” ของอำเภอสุวรรณภูมิ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
พ.ศ.2548 ได้รับคัดเลือก “รางวัลรองชนะเลิศโรงเรียนมีระบบช่วยเหลือนักเรียน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
พ.ศ.2548 ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนวิถีพุทธ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
พ.ศ.2549 ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียน TOPSTAR” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
พ.ศ.2550 ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
พ.ศ.2552 ได้รับคัดเลือก “จัดนิทรรศการตลาดศิลป์ค้าน่ากินน่าใช้ “แจ่วบอง 9 รสร้อยเอ็ด” งานเก่งสร้างชาติ วันที่ 23 – 25 เมษายน 2552 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
พ.ศ.2555 ได้รับคัดเลือก “จัดนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร “แจ่วบองสมุนไพรชนิดผง 9 รส” วันที่ 25 – 27 มกราคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
พ.ศ.2555 ได้รับคัดเลือก “โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรม To Be Number One” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
พ.ศ.2555 ได้รับคัดเลือก “โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
พ.ศ.2555 ได้รับคัดเลือก “โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรม Eric Network Center” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
พ.ศ.2555 ได้รับคัดเลือก “โรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน” ของผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
พ.ศ.2556 ได้รับคัดเลือกเหรียญทอง OBEC AWARD สถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
พ.ศ.2556 ได้รับคัดเลือกเหรียญทอง รองชนะเลิศการแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอร์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ป.4-6 ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
พ.ศ.2556 ได้รับคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ.2556 ได้รับคัดเลือก“โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ของจังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ.2556 ได้ผ่านการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก สมศ. รอบ 3 ระดับดีมาก
พ.ศ.2556 ได้รับคัดเลือก“โรงเรียนศูนย์ PEER CENTER” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
พ.ศ.2556 ได้รับคัดเลือก“โรงเรียนศูนย์แนะแนวต้นแบบ” เครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
พ.ศ.2556 ได้รับคัดเลือกโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ของอำเภอสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2556 ได้รับคัดเลือก รองชนะเลิศประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประเภทลูกเสือสามัญ ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ.2557 ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ระดับจังหวัด จากสำนักงานสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
พ.ศ.2557 ได้รับคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบทักษะอาชีพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
พ.ศ.2557 ได้รับคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” จากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ของคุรุสภา
พ.ศ.2557 ได้รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (L.D.) และรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (L.D.) ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
พ.ศ. 2558
1. ผลสอบ O-Net ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน5 คน คือ เด็กชายต้นตระกูล ประทิน, เด็กชายธนภัทร ยางงาม, เด็กหญิงศิรินภา โภคานันท์, เด็กหญิงรวิษฏา สมมุติ และเด็กหญิงศิริลักษณ์ หมื่นขันธ์
2.ผลสอบ O-NET ป.6สูงกว่าระดับชาติ,สูงกว่า สพฐ., สูงกว่าจังหวัดร้อยเอ็ด,และสูงกว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละเฉลี่ยของโรงเรียน 66.17
3. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีมได้แก่ ด.ญ.พักตร์ชนก โสรถาวร, ด.ญ.สิริกร ชครัตตรัย และด.ญ.ฐิติพร เศษโถ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
4. แชมป์เหรียญทองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 11กิจกรรมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
5. แชมป์เหรียญทองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ในการแข่งขันต่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณจังหวัดสุรินทร์
6.เด็กชายนพคุณ ธนโชคมั่งคั่ง ได้รับรางวัลความสามารถพิเศษประเภทเขียนตามคำบอกชั้น ป.4-6 ระดับชาติ เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
7. เด็กชายต้นตระกูล ประทิน สอบได้อันดับที่ 1 และเด็กชายธนภัทร ยางงาม สอบได้อันดับที่ 2 ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ER)
โรงเรียนสุวรรรณภูมิวิทยาลัย
8. เด็กหญิงศิรินภา โภคานันท์ สอบได้อันดับที่ 1 ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมื่นขันธ์ สอบได้อันดับที่ 2 ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้อง Gifted Program และเด็กหญิงศิรินภา โภคานันท์ สอบได้อันดับที่ 2 ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้อง EIS Programโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์ การิสุข สอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้อง Gifted Program โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและเด็กหญิงรวิษฏา สมมุติ สอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้อง EP Program โรงเรียนสตรีศึกษา
11.เด็กชายนพคุณ ธนโชคมั่งคั่งสอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยามหาสารคาม
12. เด็กหญิงศุภนุช คำทะมูล ได้รับยกย่องเป็นนักเรียนตัวอย่างการประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เก็บสร้อยคอทองคำและพระเลี่ยมทองได้ให้คืนเจ้าของมูลค่า 40,000 บาท
13. ได้รับรางวัลเป็นเป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทางอาหารและน้ำแบบบูรณาการของ สำนักงานสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายการล่าสุด

DLTV

 

Blue Flower