หน้าแรก

ผลการประกวดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียน
โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
ระดับสำนักงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เมืองศรีภูมิ” (ศูนย์ที่ ๓)
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางกัญญา ทาสระคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ออกมานิเทศการดำเนินงานของโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โดยมีนายอุดมกาณ์ หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ ทั้งยั้งชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเลือกตัังประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็๋นประมุข โดยมีผู้มีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียน จำนวน 3 คน  ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า มีนักเรียนมาใช้สิทธิ์ 514 คน เบอร์ 3  ด.ช. อภินันท์ โสสว่าง ชนะการเลือกตั้ง ด้วยคะแนน 314 คะแนน รอง เบอร์2 ด.ญ.ชดาภา  สาสนาม 167 ด.ญ. จาน่า  แคมร่อน 29 คะแนน บัตรเสีย 8

 

  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการนักเรียนโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โดยมี ทพ.ญ.เสาวนิตย์ ฝากาบล นางสาววิลาชินี สีหานาม และนายวิชาญ ลาสองชั้น เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เป็นผู้ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ดังกล่าว ทางโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิจึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้การดูแล ให้คำแนะนำ สุขภาพของนักเรียนเป็นอย่างดี
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน นายอุดมการณ์  หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นำคณะครูนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดยนักเรียนได้จัดพานไหว้ครู และกรวยดอกไม้ ธูป เทียน มามอบให้กับคุณครู ซึ่ง พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของ ครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง