หน้าแรก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมี นายสมศักดิ์  สอนสนาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และ นายอุดมการณ์ หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ วันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การเขียนจดหมาย การแต่งกลอน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงสากล เป็นต้น โดยมีคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน และในวันนี้ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนแต่ละสายชั้นด้วย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายอุดมการณ์ หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นายประยุทธ แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ คณะครู นักเรียน รับการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากเขตตรวจราชการที่ 12 ซึ่งมีคณะกรรมการตามนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย นายอุพิษ เหนือนทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.27 นายวีรศักดิ์ วิลาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวสาวิตรี ไพรงามรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นายชำนาญ ระดารุท ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางปราณี วรรณปะเก ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 ซึ่งการประเมินนิเทศ ติดตาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายประยุทธ แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ภายในบริเวณโรงเรียน โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ ทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่นมากขึ้น

เวลา 13.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา ที่ผ่านมา คุณหมอจากโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ นำคณะออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเมืองสวุรรณภูมิ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับบริการทุกคน ซึ่งวัคซีนที่ได้รับในวันนี้ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านที่ได้ให้กับสนับสนุนและออกหน่วยบริการในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ และโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โดย นายสมศักดิ์  เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ นายอุดมการณ์ หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นำนักเรียนและคณะครูสายชั้น ป.5-6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จำนวน 296 คน เข้าอบรมโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โครงการ "ยุวพุทธ-ยุวธรรม นำร่มเย็น" ณ วัดทุ่งลัฏฐิวัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโดยเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ