หน้าแรก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์  สอนสนาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเมืองสุวรรณภูมิ คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ ท่าน ผอ.ส.ต.ต.ดร.นปดล  นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อย่างพร้อมเพียง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์  สอนสนาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเมืองสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางพิสมัย  กิตติวัฒนพล รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ กล่าวรายงานการจัดงานบัณฑิตน้อย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้บริหารโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

นายพิสิทธิ์ แสนเมือง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้ศูนย์อาเซียนศึกษาและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงินโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนำ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โดยมี นายอุดมการณ์ หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายประยุทธ์ แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นำคณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกชาด ณ ค่ายลูกเสือจิระนนท์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 259 คน

นายประยุทธ แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ได้นำคณะครู นักเรียน ร่วมจัดมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม โครงการของโรงเรียนคุณธรรมของแต่ละโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 12 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา