ข้อมูลข้าราชการครู

เขียนโดย Super User

ข้อมูลข้าราชการครู

ระดับชั้น ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
ผช.ผอ.ร.ร.วิชาการ   นายชาญวิทย์ อาจสม ครู  ชำนาญการพิเศษ
ผช.ผอ.ร.ร.บุคคล   นายประวัติ วงศ์ณรัตน์ ครู  ชำนาญการพิเศษ
ผช.ผอ.ร.ร.งบประมาณ   นางผุสดี วงศ์ณรัตน์ ครู  ชำนาญการพิเศษ
ผช.ผอ.ร.ร.ทั่วไป   นายมานพ ขันโมลี ครู  ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล 1   นางสาวสุกัญญา  ฟูแก้ว  ครู  ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล 1    นางเนตรทราย  แผลงสอน   ครูผู้สอน -
อนุบาล 1    นางสาวรจนา  นามจันทร์  ครูผู้สอน -
อนุบาล 2/1   นางนิภาภรณ์  ดาศรี  ครู  ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล 2/1   นางสาวยุภาภรณ์  มูลสระคู   ครูผู้สอน -
อนุบาล 2/2    นางอนงค์ สาโพนทัน  พนักงานราชการ -
อนุบาล 2/2   นางสาวสุนิดา อังคณิชย์   ครูผู้สอน -
อนุบาล 2/3   นางยุพิน เส็งตากแดด   ครู  ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล 2/3   นางสาวมุกดา เพชรดี  ครูผู้สอน -
อนุบาล 3/1   นางสาวรัชนก ลำใย  ครูผุ้สอน -
อนุบาล 3/1   นางสาวธัญญาลักษณ์ พรมไธสง ครูผุ้สอน -
อนุบาล 3/2   นางสาวกันติยาภรณ์ ตันแหวน ครูผู้สอน -
อนุบาล 3/2   นางสัมพันธ์ หลักคำ   ครู  ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล 3/2   นางสาวพรชนก ไร่กลาง  ครูผู้สอน -
อนุบาล 3/3    นางทัศนีย์ เวโรจน์   ครู  ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล 3/3   นางสาวกชวรรณ ทองทิพย์  ครูผู้สอน -
ป.1/1   นางวนิดา ดาโสภา   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.1/2   นางรัดดา อาจหาญ   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.1/3   นายเชาวรัตน์ ปาภูงา  พนักงานราชการ  -
ป.1/4   นางสาวขนิษฐา สุระโส  ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.2/1   นายเนตร ขาวผ่อง  ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.2/1   นางวิจิตร วันภูงา ครู ชำนาญการพิเศษ
ป.2/2   นางพัชราภรณ์ ชนะชัย  ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.2/3   นางอรุณี ศรีประสาร  ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.2/4   นางพัชริดา สัตยไพศาล   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.3/1   นายภิรมย์ พันธ์พินิจ   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.3/2   นายเฉลียว การรัมย์   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.3/3   นางลัดดาภรณ์ แสนเมือง  ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.3/4   นางอาทิตยา ประทิน  ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.4/1   นายศุภธี ศรีสนาม   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.4/2   นายมานพ ขันโมลี   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.4/3   นางจินตนา เกษหอม  ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.4/4   นางบัวเรียน มังตา   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.5/1   นางสาววัชรีพรรณ สุขเกษม   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.5/2   นางสุมณฑา สิงห์พันธ์   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.5/3   นางนิตยา มาหินกอง   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.5/4    นางสาวจารุณี ภูหินกอง   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.6/1    นางนัฏฐิกา เรืองวงษ์งาม   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.ุ6/2    นางศรีฤทัย กลางคาร   ครู  ชำนาญการพิเศษ
ป.ุ6/3   นายถนอม ศรีสร้อย ครู ชำนาญการพิเศษ
ป.ุ6/4   นางสุพีพร ยาสมร  ครู ชำนาญการพิเศษ
ป.ุ6/5   นายประเสริฐชัย รัตนจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำวิชา   นางมิ่งขวัญ อาจสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำวิชา   นายสมชาย สายุทธ์  ครูผู้สอน -
ประจำวิชา   นายเสนีย์ กลางคาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำวิชา   นางสาวกัณฑิรา ใจสัตย์  ครูผู้สอน -
ประจำวิชา   นางสาวมณีภรณ์ แทนอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำวิชา   นายประเสริฐ สาโพนทัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำวิชา   นางชมพูนุช ศรีมีเทียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำวิชา   นายเบญจรงค์ วงศ์ณรัตน์  ครูผู้สอน -
ประจำวิชา   นางสาวอัมพา ลาอินทร์  ครู -
ประจำวิชา   นางสมพร กัญญาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำวิชา   นายยศกาญจน์ เดชสองชั้น  พนักงานราชการ -
ประจำวิชา   นางประทุมทิพย์ ยาสมร  ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำวิชา   นางเย็นใจ คำดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำวิชา   นางมารศรี แย้มโกสุมภ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำวิชา   นายพิชิต ศิลาจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำวิชา   นายบพิตร จันทร์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ