ข้อมูลผู้บริหาร

เขียนโดย Super User

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ชื่อ - สุกล ตำแหน่ง วิทยฐานะ เบอร์โทรศัพท์
ส.ต.ต.ดร.นปดล  นพเคราะห์ ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 081-768-2916
นายประยุทธ แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 088-313-9938
นางพิสมัย กิตติวัฒนพล รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 098-607-8935