ข้อมูลนักเรียน

เขียนโดย Super User

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา 2560

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 22 10 32 2
อนุบาล 2 44 36 80 3
อนุบาล 3 34 34 68 3
รวมอนุบาล 100 80 180 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 50 62 112 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 71 64 135 4
ประถมศึกษาปีที่3 63 56 119 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 64 74 138 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 71 71 142 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 69 86 155 5
รวมประถมศึกษา 388 413 801 25
รวมทั้งสิ้น 488 493 981 33

ที่มา : https://portal.bopp-obec.info/obec60/