สีประจำโรงเรียน

เขียนโดย Super User

สีประจำโรงเรียน
     สีเหลือง - น้ำเงิน
     สีเหลือง หมายถึง ปัญญา ความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์
     สีน้ำเงิน หมายถึง คุณธรรม ความดีงาม
     สีเหลือง - น้ำเงิน จึงหมายถึง การมีปัญญาและคุณธรรมที่ดีงาม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง