ข้อมูลทั่วไป

เขียนโดย Super User

- ชื่อสถานศึกษา
     โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนน ประสานเมือง 
ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 โทรศัพท์ 043 – 581076
   

- ที่ตั้งและขนาดโรงเรียน
     มีเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา มีอาณาเขต ดังนี้
     ทิศเหนือ จด ถนนรัฐกิจไคลคลา
     ทิศใต้ จด ถนนประเสริฐสรรพกิจ
     ทิศตะวันออก จด ถนนประสานเมือง
     ทิศตะวันตก จด หมู่บ้าน หมู่ที่ 1
- สังกัด
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

- การจัดการศึกษา
     เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ 3 "เมืองศรีภูมิ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน เปิดทำการสอน 2 ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา เริ่มตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- การคมนาคม
     โรงเรียนสามารถติดต่อกับชุมชนในเขตบริการได้โดยสะดวก
ห่างจากที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร
- เขตบริการของโรงเรียน
     โรงเรียนจัดการศึกษารับผิดชอบเขตบริการ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 บางส่วน