เป้าประสงค์

เขียนโดย Super User

เป้าประสงค์ ( Corporate Objectives )
     มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยีได้
มาตรฐานชาติ มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ย่อย
     1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และด้านจริยธรรมได้มาตรฐานการศึกษา
     2. ครู – ผู้บริหาร มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
     3. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
     4. สถานศึกษาบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
     5. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนในชุมชน และเน้นการให้บริการทางการศึกษาที่สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น