พันธกิจ

เขียนโดย Super User

พันธกิจ ( Mission )
     1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
     2. สร้างทางเลือกการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เชื่อมโยงการเรียนรู้จากชั้นเรียนสู่วิถีชีวิตในชุมชน
     3. จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
     4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่นมีส่วนร่วม
     5. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา
     6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     7. ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา