วิสัยทัศน์

เขียนโดย Super User

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ภายในปี พ.ศ.2562 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ปลูกฝังคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี อนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมไทย บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประสานชุมชน เพื่อยกระดับเด็กไทย ก้าวล้ำนำอาเซียน”