Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

ข้อมูลทั่วไป

มาร์ชเมืองสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม

       เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โดยท่าน ผอ.มนูญ ศรีสนาม และคณะครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาทางไกลผ่านระบบ DLTV โดยคณะแต่ละสายชั้นได้นำใบความรู้ไปมอบให้นักเรียนทุกคน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพนม วรินธร

     เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมต้อนรับท่าน ผอ.มนูญ  ศรีสนาม เนื่องในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเมืองสุวรรณภูมิ และยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ คุณครูเสาวลักษณ์ พรมสอน