หน้าแรก

โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว เขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ปี พ.ศ.2561 วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2561 ณ.โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงผลงานตามโครงการพุทธจริยคุณ "มารยาทงามอย่างไทย มีใจอาสา สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประกวดโครงงานอาชีพ ณ หอประชุมทุ่งกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยมีคุณครูเย็นใจ คำดี คุณครูพิชิต ศิลาจันทึก คุณครูจารุณี ภูหินกอง และคุณครูยศกาญจน์  เดชสองชั้น นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการประกวดโครงงานอาชีพในครั้งนี้
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ.....ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นายประยุทธ แสงสวัสดิ์ นางพิสมัย กิตติวัฒนพล รองผู้อำนวยโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมพนม-วรินธร 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับสำนักงานพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 2 โครงงาน ได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปืที่ 1-3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ หอประชุมทุ่งกุลา สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลปรากฏว่า ระดับชั้นประถมศึกษาปืที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปืที่  4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดร.อนันต์ พันนึก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมี ท่านสมศักดิ์ สอนสนาม ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน